Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] بیمه ساختمان – آرمین
بیمه ساختمان - بیمه آرمین

بیمه ساختمان

برای کارکنان و کارگران در هر پروژه‌ایی چه ساختمانی و چه عمرانی و حتی در کمترین ریسک کارمندان در یک شرکت اداری ممکن است خطراتی ناشی از کار موجب خسارات جانی و بدنی گردد. حال اگر کار را در یک پروژه ساختمانی در نظر بگیریم این حوادث بیشتر و اجتناب ناپذیرتر خواهد بود.

بیمه ساختمان چیست؟

کارکنان پروژه های عمرانی و ساختمانی همیشه در معرض خطرات اجتناب ناپذیری هستند و از طرفی قوانین کار و مجازات کشور ما مسئولیت‌های سنگینی را در زمان اینگونه حوادث متوجه کارفرما می‌نماید. از سوی دیگر اگر ثابت شود که حوادث و خسارات ناشی از کار بوده است سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت خسارات از کارفرما اقدام خواهد نمود بنابراین سازمان تامین اجتماعی نیز جهت مطالبات خود پیگیر خواهد بود.

نکته:  زلزله در بیمه مسئولیت ساختمانی تحت پوشش نمی‌باشد و برای این مهم باید بیمه آتش سوزی با پوشش زلزله تهیه نمایید.

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی:  اهمیت بیمه مسئولیت ساختمانی را بیشتر نشان می‌دهد. این ماده قانونی از موارد قوانین سازمان تامین اجتماعی می‌باشد که لازم است تمامی کارفرمایان از آن آگاه باشند. در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت عنوان می‌گردد که:

در زمان وقوع حادثه و در پی آن خسارات آن حادثه اگر ناشی از عدم رعایت موارد و مقررات فنی در حین کار و یا بروز بیماری ناشی از عدم رعایت بهداشت از سوی کارفرما و متصدیان وی باشد. سازمان تامین اجتماعی تمامی هزینه‌ها و غرامات را پرداخت نموده و سپس طبق ماده ۵۰ این قانون جهت دریافت آن از کارفرما پیگیر خواهد بود.

پوشش های بیمه مسئولیت ساختمانی

در بیمه مسئولیت ساختمانی، کارفرما در قبال کارکنان ( بیمه حوادث ساختمانی) در صورتیکه مسئولیت کارفرما محرز گردد، خسارات ذیل قابلیت پوشش دارند. بطور معمول فرم های پیشنهاد بیمه مسئولیت ساختمانی به ترتیبی که یاد می‌شود پر می‌گردد:

تا سقف مبلغی که در این بند در زمان خرید بیمه مسئولیت ساختمانی قید می‌گردد البته به میزان خسارت وارده‌،خسارت مورد دریافت است.

میزان دیه در ابتدای هر سال شمسی اعلام می‌گردد و این بیمه نامه می‌تواند با توجه به دیه اعلام شده در ماه‌های حرام و عادی خسارت تعیین گردد.
نکته: با تغییر سال شمسی و تغییر میزان دیه دقت شود که در این بیمه نامه دیه باید تغییر کند و طی یک الحاقیه دیه بیمه مسئولیت ساختمانی به سقف دیه همان سال تغییر نماید‌. بنابراین هزینه بیمه حوادث ساختمانی برای این الحاقیه افزایش دیات به میزان دیه اعلام شده و زمان باقی مانده از بیمه نامه تعیین می‌گردد.

توضیحی که در دیه ارش می‌توان داد که میزان این دیه را معمولا پزشکی قانونی تعیین می‌نماید و برای عضو آسیب دیده‌ایی هست که احتمالا امکان عملکرد قبل از آن سلب شده است‌.

زنبیل خرید